Sunday 9 October 2016

Biografi ( Riwayat Hidup ) Khalifah Utsman Bin Affan


Biografi ( Riwayat Hidup ) Khalifah Utsman Bin Affan-Utsman bin ‘Affan bin Abul ‘Ash bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Qushai al-Umawi al-Qurasyi. Ibunya adalah Arwa binti Kuraiz bin Rabi’ah bin Habib bin Abdu Syams bin Abdu Manaf. Sedangkan ibunya Arwa adalah Ummu Hakim binti Abdul Muththalib.

Utsman di-kunyahi Abu ‘Amr dan Abu Abdillah. Beliau dijuluki Dzun Nurain, sebab beliau mengawini Ruqayyah dan Ummu Kultsum, dua putri Nabi r. Al-Imam al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Sunan-nya dari Husain al-Ja’fi. Husain berkata, “Allah tidak pernah mengumpulkan dua putri Nabi (untuk satu suami) semenjak Allah menciptakan Adam h ingga hari kiamat, kecuali untuk Utsman bin ‘Affan.”

Utsman dilahirkan di Tha‘if tahun ke-6 setelah tahun gajah. Beliau masuk Islam sejak awal. Temasuk Shahabat yang masuk Islam karena diajak oleh Abu Bakar. Utsman hijrah dua kali bersama istrinya: ke Habasyah dan ke Madinah. Al-Imam al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Dalâ’ilun-Nubuwwah, bahwa Rasulullah r bersabda, “Ketika Utsman bersama istrinya (Ruqayyah), Allah menyertai mereka. Sungguh, Utsman adalah orang yang kali pertama hijrah bersama keluarganya semenjak Nabi Luth u.”

Biografi ( Riwayat Hidup ) Khalifah Utsman Bin Affan

Utsman seorang pedagang. Beliau pernah sekali berdagang ke Syam. Allah melimpah-ruahkan rejeki Utsman sebagai ganti kebaiakannya. Kekayaan Utsman melimpah dan hartanya tak terhitung. Dia dibesarkan dan dididik dengan watak mulia dan tingkah laku terpuji. Utsman terpelihara (dari perbuatan tercela), sangat pemalu, dicintai, dipercaya, dan terhormat di tengah-tengah kaumnya. Ibnu ‘Asakir meriwayatkan dari asy-Sya’bi. Asy-Sya’bi berkata, “Utsman dicintai di kalangan suku Quraisy. Mereka berwasiat kepada Utsman dan mengagungkannya.” Perempuan-perempuan Arab meninabobokan anaknya seraya bernyanyi:

Kumencintaimu, demi ar-Rahman #
Seperti orang Quraisy mencintai Utsman

Keluarga Sahabat Utsman Bin Affan

Al-Amin Dzun Nurain menikah dengan delapan perempuan. Semuanya dinikahi setelah beliau masuk Islam. Mereka adalah:
1.       Ruqayyah bintun Nabi r. Ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid al-Kubra. Dari Utsman, Ruqayyah melahirkan Abdullah al-Akbar;
2.       Ummu Kultsum bintun Nabi r. Ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid al-Kubra, sama seperti Ruqayyah. Utsman menikahinya setelah Ruqayyah wafat. Ummu Kultsum tidak melahirkan anak;
3.       Fakhitah binti Ghazwan. Ia melahirkan Abdullah al-Ashghar;
4.       Ummu ‘Amr binti Jundab al-Azdiyah. Ia melahirkan ‘Amr, Khalid, Abban, Umar, dan Maryam al-Kubra;
5.       Fathimah binti al-Walid bin al-Mughirah al-Makhzumiyah. Ia melahirkan al-Walid, Sa’id, dan Ummu Sa’id.
6.       Ummul Banin binti ‘Uyainah bin Hishn al-Fazariyah. Ia melahirkan Abdul Malik;
7.       Ramlah binti Syaibah bin Rabi’ah al-Umawiyah. Ia melahirkan A’isyah, Ummu Abban, dan Ummu ‘Amr; dan
8.       Na’ilah bintti al-Farafishah al-Kalbiyah. Utsman mengawininya tahun 28 H, setelah Utsman menjadi khalifah. Na’ilah mulanya beragama Nasrani, tapi ia masuk Islam sebelum di-dukhûl oleh Utsman. Ia melahirkan Maryam ash-Shughra dan ‘Anbasah.Artikel Terkait


EmoticonEmoticon